Plusklas

Op onze school werken we met een plusklas. Een
plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden.
Deze plusklas is groepsdoorbrekend. Het onderwijs in de plusklas is vakoverstijgend. In de meeste gevallen
gaat het om verbreding en verdieping van de leerstof uit de eigen groep. Maar ook wordt er in de plus-klas aandacht besteed aan het leren leren, creatieve oplossingen bedenken, samenwerking en het maken van presentaties en projecten.